Სუპერვიზია ფსიქოკონსულტანტებისთვის

სუპერვზიის კურსი განკუთვნილია პრაქტიკოსი ფსიქოკონსულტანტებისთვის და მიზნად ისახავას მათი პროფესიული დახელოვნების ხელშეწყობას. კურსი ითვალისწინებს, როგორც საკუთრივ სუპერვიზიას, ისე პრობლემზე მუშაობის კონკრეტული მეთოდოლოგიის დაუფლებას.

1. სტრესის მართვა – 9 საათი

2. სტრესგამძლეობა – 4.5 საათი –

3. ემოციების მართვა – 9 საათი

4. ემოციური ინტელექტი – 4.5 საათი

5. ეფექტური კომუნიკაციები – 9 საათი

6. ინტერპერსონალური ურთიერთობის მართვა – 9 საათი

7. პიროვნული ზრდა; მიზნის ფორმირება, სტრატეგიები – 9 საათი

8. რესურსები – 9 საათი

9. თვითშეფასება – 9 საათი

10. დროის მენეჯმენტი და თვითორგანიზება

კურსის ღირებულება არის თვიური 300 ლარი. ჯგუფის შემადგენლობა განისაზღვრება 8 ადამიანით. შეხვედრები განხორციელდება კვირაში ერთხელ (თითო შეხვედრა – 4,5 სთ), თვეში 18 საათი.

პარტნიორები