კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა განკუთვნილია მენტალური ჯანმრტელობის სფეროში მომუშავე სპეციალისტებისთვის (ექიმები, ფსიქოლოგები, სოციალური მუშაკები, ადიქტოლოგები და მომიჯნავე სპეციალობების წარმომადგენლები) და მიზნად ისახავს სპეციალისტების საქმიანობის მაღალი კლინიკური და ეთიკური სტანდარტის მხარდაჭერას უწყვეტი პროფესიული განათლების, დარგში მიმდინარე სიახლეებთან და საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან კავშირის უზრუნველყოფის გზით.

მოკლევადიანი პროგრამები კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის

 

პროგრამა საშუალებას აძლევს მენტალური ჯანმრთელობის სპეციალისტებს აითვისონ და საკუთარ პრაქტიკაში დანერგონ სექსუალურ დისფუნქციებთან მუშაობის ტექნიკა.

კურსის მონაწილეები გაეცნობიან ხასიათის თავისებურებებისა და პიროვნულ აშლილობების აღწერასა და ფუნქციონიების მექანიზმებს, მათთან მუშაობის გზებს სესიების დაწყებიდან მათ ეფექტურ დასრულებამდე.

პარტნიორები